Všeobecné obchodné podmienky

I.

Základné ustanovenie

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
  č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
  len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)

Sikoriko s.r.o.

IČO: 54114993

DIČ: 2121575940

so sídlom: Oščadnica 882, 023 01 Oščadnica

kontaktné údaje: Michal Fuňák

email: info@peknetricka.sk

telefón: +421 944 296 270

IBAN: SK98 1111 0000 0016 8528 1005

WEB: www.peknetricka.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese peknetricka.sk (ďalej len „internetový obchod“).

 1. Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 1. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 1. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

 1. Podnikateľom sa rozumie
  1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
  2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  4. osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 1. Ak kupujúci v objednávke uvedenie svoje identifikačné číslo osoby (IČO) tak berie na vedomie, že pre neho platia pravidla v týchto obchodných podmienkach pre podnikateľov.

 1. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúceho, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „obchodný zákonník“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi týmito obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

 1. Odoslaním objednávky prostredníctvom zakliknutia virtuálneho tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ na internetovom obchode kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, ktoré sú dostupné na internetovom obchode v časti DOKUMENTY, a vyjadruje s nimi svoj súhlas v znení, ktoré je platné a účinné v čase odoslania objednávky.

 1. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 1. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II.

Informácie o tovare a cenách

 

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu.

 1. Ceny tovaru sú konečné, a teda vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých ďalších daní, a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. To sa netýka poplatkov spojených s dopravou a balením tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru zverejnenú pri tovare v katalógu internetového obchodu v čase vytvorenia objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové či kuriérske služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záhlaví týchto obchodných podmienok.

 1. V prípade, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu tovaru bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena tovaru pripísaná na účet predávajúceho.

 1. Všetky prezentácie tovarov umiestnených v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

 1. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 1. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III.

Uzavretie kúpnej zmluvy a objednávanie

 

 1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy sa rozumie odoslaná objednávka tovaru kupujúcim. Stlačením virtuálneho tlačidla (zakliknutím) „Objednať s povinnosťou platby“ kupujúci záväzne navrhuje predávajúcemu uzatvorenie kúpnej zmluvy a je týmto svojím prejavom vôle viazaný. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky (ďalej len ako „potvrdenie objednávky“) na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal (ďalej len ako „emailová adresa kupujúceho“). Toto potvrdenie objednávky sa považuje za uzavretie kúpnej zmluvy. Prílohou potvrdenia objednávky je aktuálne znenie obchodných podmienok ako aj reklamačného poriadku predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho. Takto uzatvorenú kúpnu zmluvu je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

 1. Potvrdenie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne iné údaje.

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 1. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

 1. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu stlačením tlačidla (zakliknutím) „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

 1. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na emailovú adresu kupujúceho zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí pozmenenej ponuky vo forme emailu zaslaného na emailovú adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto obchodných podmienok.

 1. Všetky objednávky, ktoré boli potvrdené predávajúcim podľa Článku III. bodu 1 týchto obchodných podmienok sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nedošlo k potvrdeniu objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle alebo emailom na adrese predávajúceho uvedených v záhlaví týchto obchodných podmienok.

 1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a riadne zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

 1. Predávajúci si týmto vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom kúpy, a to až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po riadnom zaplatení kúpnej ceny.

 1. Predávajúci zabezpečí splnenie povinnosti odovzdať tovar kupujúcemu odoslaním. Predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči prepravcovi. Kupujúcemu – spotrebiteľovi predávajúci odovzdá tovar až v momente, kedy mu tovar odovzdá dopravca.

 1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

 1. Predávajúci zabalí tovar na prepravu spôsobom potrebným pre uchovanie jeho vlastností a zabezpečenie jeho ochrany.

 1. Predávajúci má právo stornovať/odmietnuť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej v týchto obchodných podmienkach alebo dohodnutej v kúpnej zmluve prípadne nie je schopný dodať tovar v dohodnutej cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

IV.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci zaisťuje či sprostredkuváva nasledovné spôsoby dodania:
  • Zaslanie kuriérom pri zaplatení vopred
  • Zaslanie kuriérom na dobierku
  • Zaslanie poštovým podnikom pri zaplatení vopred
  • Zaslanie poštovým podnikom na dobierku

 1. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dopravné možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

 1. Tovar je kupujúcemu doručený na adresu určenú kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní na adresu určenú kupujúcim v objednávke. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. V prípade, že kupujúci tovar neprevezme vôbec, predávajúcemu vzniká nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky a je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.

 1. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 1. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 1. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

V.

Zákaznícky účet

 

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

 1. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 1. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

 1. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

 1. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

 1. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

VI.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 

 1. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  • Platbou vopred bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví týchto obchodných podmienok,
  • dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru.

 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške.

 1. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 1. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 1. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

 1. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.

 1. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

VII.

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak.

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade neúspešne doručenej objednávky.

VIII.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

 1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

 1. Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku keď jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o všetkých informáciách týkajúcich  sa  reklamačných,  platobných,  obchodných,  prepravných a iných podmienok.

 1. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto obchodných podmienok. Formulár na odstúpenie od zmluvy je pripojený ako príloha potvrdenia objednávky a týchto obchodných podmienok.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu musí obsahovať údaje v ňom požadované, a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa, adresa spotrebiteľa, podpis spotrebiteľa, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je spolu s odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar a doklad o zaplatení, a to zaslaním na adresu uvedenú v predchádzajúcom bode.

 1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 1. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

 1. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle týchto obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je znečistený, poškodený alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

 1. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s dokladom o zaplatení.

 1. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy pri:
  • predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 1. Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 1. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, ktorá bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

IX.

Záručné podmienky, reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady

 

 1. Záručné podmienky na tovar sa spravujú reklamačným poriadkom, ktorý tvorí prílohu potvrdenia objednávky a je zverejnený na internetovom obchode predávajúceho, a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručným listom sa rozumie nákupný doklad.

 1. Pri uplatnení reklamácie kupujúcim sa postupuje reklamačným postupom v zmysle reklamačného poriadku. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť reklamačný poriadok. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.
 1. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po tom ako predávajúcemu predloží tovar spolu so záručným listom – nákupným dokladom.

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady, ktoré na tovare vznikli v dôsledku nevhodného používania.

 1. Kupujúci má právo požadovať riadne, včasné a bezplatné odstránenie vád tovaru v prípade, že sa jedná o odstrániteľnú vadu. V prípade, že na tovare spočíva neodstrániteľná vada, pre ktorú tovar nemožno riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Rovnaké právo má kupujúci v prípade, že sa síce jedná o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 1. Predávajúci má právo namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

X.

Doručovanie

 

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

 1. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo na emailovú adresu kupujúceho.

 

XI.

Osobné údaje

 

 1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

 1. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov TU (odkaz na GDPR).

 

XII.

Mimosúdne riešenie sporov

 

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 041/ 7632 130

fax č.: 041/ 7632 139,

internetová adresa: https://www.soi.sk/sk.

 1. Prípadné spory medzi kupujúcim a predávajúcim je možné riešiť aj využitím platformy pre riešenie sporov on-line, dostupná na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 1. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 1. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .

 1. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť možnosť kontaktovať predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako pristúpi na mimosúdne riešenie sporu.

XIII.

Záverečné ustanovenie

 

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 1. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

 1. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 1. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 1. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Stiahnuť TU

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 8.11.2021.